top of page

Модул СПРАВОЧНИК

РЕГИОНИЗАЦИЯ по тематични области на ИСИС /Иновативна Стратегия за Интелигентна  Специализация / 2021-2027 г.

За прецизно и точно определяне на съответствие с изискванията се свържете с нас...

Изберете областен административен център, в който ще изпълнявате проектното предложение и проверете кои са неговите приоритетни тематични области на ИСИС 2021-2027, които са отбелязани с <Yes>

Тематични области на ИСИС 2021-2027, общо 5/пет/: "Информатика и ИКТ”;  “Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” и “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Area,NUTS3 Bulgaria
Район, NUTs2
Област, NUTs3
ИКТ
Махатроника
Биотехнологии
Креативна индустрия
Чисти технологии
Югозападен
Кюстендил
No
No
Yes
Yes
Yes
Югозападен
Перник
No
No
Yes
Yes
Yes
Югозападен
Благоевград
Yes
No
No
Yes
Yes
Югозападен
София област
Yes
No
Yes
No
Yes
Югозападен
София град
Yes
Yes
No
No
Yes
Южен централен
Кърджали
No
Yes
Yes
No
Yes
Page 1 of 5
bottom of page