top of page
# ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ на ИСИС 2021-2027,
общо 5/пет/ направления, всяко от които включва подобласти, както следва:  

„Информатика и ИКТ“

В рамките на тематична област се включват следните приоритетни подобласти:

 • ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

 • Интернет на нещата (IoT);

 • Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

 • големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

 • комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

 • киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

 • блокчейн технологии;

 • системи и услуги в сферата на финтех;

 • технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

 • интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

„Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“

 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

 • Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

 • Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

 • Синя и зелена биобазирана икономика;

 • Индустриални биотехнологии;

 • ИКТ с приложение в тематичната област;

 • Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

 • Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

„Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 • Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

 • Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

 • Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

 • Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

 • Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

 • Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

„Мехатроника и микроелектроника”

 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

 • Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

 • Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

 • Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

 • Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

 • Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

 • Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

 • Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

 • Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

 • Фотоника и технологии за изображения;

 • Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

 • Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

 • Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

 • Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

 • Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

 • Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

 • Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

 • Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

 • Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

„Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

 • Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

# ИСИС 2021-2027
/Иновативна Стратегия за Интелигентна  Специализация /

ИСИС е стратегическа рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията има водеща роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат те да поддържат и стимулират икономическия растеж.

През програмния период 2021-2027 г. стратегиите за интелигентна специализация на европейско ниво имат за цел да допринесат за реализирането на кохезионната политика „По-интелигентна Европа чрез иновации и подкрепа за икономическата трансформация и модернизация“.

Регионалните иновационни предимства и тенденции са идентифицирани на ниво NUTS III за всичките 28 области в страната. През 2020 г. всяка област осъществява консултации със заинтересованите страни, които включват областната администрация, общините, висшите училища, бизнеса и индустрията, неправителствения и научноизследователския сектор и други. На базата на тези консултации в МИ са получени писма от всички 28 области с идентифицираните приоритетни области на специализация, с които всички области идентифицират по три приоритетни тематични области, като две от тях са посочени от съответната областна администрация, съгласувано със заинтересованите страни и определени на базата на анализи и постигнати резултати към момента, а третата приоритетна тематична област за всички е “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”. Интелигентната специализация на региона (ниво NUTS II) се определя като преобладаваща въз основа на областите от съответния регион. През 2022 г. се проведени регионални срещи и дискусии за допълнително прецизиране на приоритети и цели.

Модул СПРАВОЧНИК

ИСИС (Иновативна Стратегия за Интелигентна Специализация)
2021-2027 г.

Тематични области и Регионализация

За прецизно и точно определяне на съответствие с изискванията се свържете с нас...

ИСИС 2021-2027
TArea
bottom of page