top of page

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Административно съответствие и допустимост (съкр. АСД) е Първи етап /Епап I/ на оценка на подадени проекти. След подбор на допустими кандидати се пристъпва към Епап II-Техническа и финансова оценка, съгласно Критерии и методологията за оценка на проектни предложения по ПКИП 2021-2027.

В Критерии за оценка на Епап I са включени общо 59/петдесет и девет/ условия т.1-т.59, обобщени в три групи Критерии за административна допустимост на КАНДИДАТА, допустимост на ПАРТНЬОРА и допустимост на ПРОЕКТА.

Обобщени са 25/двадесет и пет/ критерия, на базата на които се формира АСД.

!!! При несъответствие с някое от изискванията проектното предложение се отхвърля.

Всеки регистриран потребител има право на лимитиран брой безплатни изчисления с всеки КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ.
 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТ/ПАРТНЬОР

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички 25 критерия, за сте допустим кандидат по процедурата.

1

Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

2

Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2020 г.

3

Кандидатът е реализирал нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва:
- в случаите, когато кандидатът е микро предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 80 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 200 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е средно предприятие или малко дружество със средна пазарна капитализация е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 800 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е голямо предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 3 000 000 лева.

4

В случай че кандидатът НЕ е микро-, малко и средно предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014 относно определението за микро-, малки и средни предприятия или НЕ е малко дружества със средна пазарна капитализация, кандидатства в сътрудничество с МСП.

5

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други) ;
- 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02 „Производство на вина от грозде”;
- 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

6

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

7

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които се отнася до :
• сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите , уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) 2021/1139;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

8

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейност, свързана с производството, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, както и на такава, попадаща в изключените от обхвата на ЕФРР дейности, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 1058/2021.

9

Помощта за кандидата не се предоставя за дейности, свързани с:
- износ към трети държави или държави членки, по-конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки;
- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

10

Кандидатът не участват в други проектни предложения (като партньор/ кандидат).

11

Кандидатът не попада в обхвата на член 5 л) от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

12

Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/партньорът е установен или е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

13

Кандидатът не е предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

14

Кандидатът НЕ е:
- предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
- предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него НЕ е изпълнено нито едно от следните обстоятелства:
> В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност” се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал” включва, когато е уместно, премии от акции.
> В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже¬ството”, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
> Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
> Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
> Когато предприятието не е МСП и през последните две години:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.

15

Кандидатът не е:
- микропредприятиe по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, коeто има седалище или клон със седалище на територията на селски район и е заявилo за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
- микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функционирането на Европейския съюз (Приложение 11), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
- малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.

16

Партньорът е допустим, изпълнява условията (т.1 - т.15) /ако е приложимо/

ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТ

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички критерии, за сте допустим кандидат по процедурата.

17

Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните принципи, заложени в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета:
▪ зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
▪ равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
▪ недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.;
▪ целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди.

Принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ изисква проектните предложения по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:
а) смекчаване на изменението на климата;
б) адаптиране към изменението на климата;
в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
г) преход към кръгова икономика;
д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

18

Дейностите по проектното предложение се изпълняват само на територията на Република България.

19

Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027. Модул СПРАВКИ-> ИСИС 2021-2027 ( https://www.andolito.com/isis2021-2027 )

20

Проектът е насочен към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

21

Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):
• TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда;
• TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда;
• TRL 8 - Завършена и сертифицирана система;
• TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда.

22

В случай че разработваната по проекта иновация попада в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, кандидатът и партньорът (ако е приложимо) е/са микро, малко или средно предприятие (МСП).

23

В случай че е предвидено проектното предложение да се изпълнява чрез ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

24

В случай че е предвидено проектното предложение да се изпълнява в партньорство чрез ефективно сътрудничество, в него участва само един партньор.

25

Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 50 000 лева.

При съответствие с всички условия пистъпете към КАЛКУЛАТОРА НА ТОЧКИ

КАЛКУЛАТОРИ

bottom of page