top of page

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Административно съответствие и допустимост (съкр. АСД) е Първи етап /Епап I/ на оценка на подадени проекти. След подбор на допустими кандидати се пристъпва към Епап II-Техническа и финансова оценка, съгласно Критерии и методологията за оценка на проектни предложения по ПКИП 2021-2027.

В Критерии за оценка на Епап I са включени общо 59/петдесет и девет/ условия т.1-т.59, обобщени в три групи Критерии за административна допустимост на КАНДИДАТА, допустимост на ПАРТНЬОРА и допустимост на ПРОЕКТА.

Обобщени са 25/двадесет и пет/ критерия, на базата на които се формира АСД.

!!! При несъответствие с някое от изискванията проектното предложение се отхвърля.

Всеки регистриран потребител има право на лимитиран брой безплатни изчисления с всеки КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ.
 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТ/ПАРТНЬОР

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с критериите, за сте допустим кандидат/партньор по процедурата.

Кандидатът не е:
- микропредприятиe по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, коeто има седалище или клон със седалище на територията на селски район и е заявилo за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
- микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функционирането на Европейския съюз (Приложение 11), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
- малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.

Помощта за кандидата не се предоставя за дейности, свързани с:
- износ към трети държави или държави членки, по-конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки;
- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

Кандидатът не участват в други проектни предложения (като партньор/ кандидат).

Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които се отнася до :
• сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите , уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) 2021/1139;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2020 г.

Кандидатът е реализирал нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва:
- в случаите, когато кандидатът е микро предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 80 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е малко предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 200 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е средно предприятие или малко дружество със средна пазарна капитализация е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 850 000 лева.
- в случаите, когато кандидатът е голямо предприятие е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 3 000 000 лева.

ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТ

ВНИМАНИЕ Трябва да имате съответствие с всички критерии, за сте допустим кандидат по процедурата.

1

Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните принципи, заложени в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета:
• зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
• равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
• недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.;
• целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди.

Принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ изисква проектните предложения по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:
а) смекчаване на изменението на климата;
б) адаптиране към изменението на климата;
в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
г) преход към кръгова икономика;
д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

2

Продължителността на проектното предложение не надхвърля 18 (осемнайсет) месеца.

3

Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на Република България.

Част от дейностите може да се изпълняват извън територията на Република България, включително извън територията на Съюза, при условие че допринасят за целите на програмата/процедурата.
Допуска се ограничени дейности в рамките на проектите да се изпълняват извън държавата членка, включително извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата съгласно чл. 63, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

4

Проектното предложение води до постигане на целта на процедурата.

5

Изпълнението на проекта води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 (https://www.andolito.com/isis2021-2027 ).
⮚ тематична област „Информатика и ИКТ“
⮚ тематична област „Мехатроника и микроелектроника”
⮚ тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии"
⮚ тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии"
⮚ тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика"

6

Представена е информация и обосновка във Формуляра за кандидатстване удостоверяваща, че посоченият/те КОД/ОВЕ НА ПРОЕКТА (по КИД-2008 на НСИ) съответства/т на икономическата дейност, в рамките на която разработваната по проекта иновация ще се реализира/предлага на пазара (стока/услуга).

При съответствие с всички условия пистъпете към КАЛКУЛАТОРА НА ТОЧКИ

КАЛКУЛАТОРИ

bottom of page