top of page
Внимание | Andolito

COVID-19

Схеми за безвъзмездна помощ, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Изпълнение на договорирани проекти

Внимание | Andolito

ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ:

Счетоводното отчитането на допустими разходи и получена помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП на ЕС следва да е съобразено и да отговаря на залочени членове на СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ, респективно МСС20.

 

В помощ на Вашата работа можете да изтеглите:

1. СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ- изтегли файл 

2. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ - изтегли файл 

Внимание | Andolito

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.

 Разходи, за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга, в т.ч.:

- текущи нужди на бенефициентите и

- извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната услуга

2.

- Да бъдат извършени след 1.02.2020 г. и до крайната датата на на изпълнение на договора.

- Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.
- Да са съобразени с пазарните цени за съответния вид разход.

3.

Да са действително платени от бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за отчитане на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими

4.

Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.

ВНИМАНИЕ: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение, следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана, като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнението на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

6.

Р-дите да са за:

  • суровини, материали и консумативи;

  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);

  • за персонал  (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за здравни и социални осигурителни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.09.2020 г. За да са допустими разходите за възнаграждения, същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.09.2020 г.

Внимание | Andolito

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финаосв отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ  НА ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ПРЕПОРЪКИ НА ФИНАНСОВ ОТДЕЛ НА ОПИК И ЕКСПЕРТИ НА НАП  

1. Помощта по процедура BG16RFOP002-2.092 на ОПИК2014-2020 се счита за предоставена с подписване на Договор за безвъзмездна помощ и следва да се вземе счетоводно записване с дата на подписване на договора, независимо от датата на получаване на парични средства по разплащателната  сметка на предприятието, с пълния размер на помощта.

Пример:  Имате подписан Адмистративен договор за БФП от дата 24.1.2021 г за безвъзмездна помощ в размер на 150 000 лева

Взимате счетоводно записване : 

дт 498  кт 754.ххххх сума 150 000 лева с вальор 24.1.2021г - датата на подписване на Договора за БФП

където:

754. ххххх - Финансиране на текущата дейност по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх (ххххх- номер на проекта/последните 5 цифри)

2.В мемориалните ордери/МО/ за отчитане на първични документи/фактури, сметки за изплатени суми и други/  следва да има съпоставимост между разходите по дейности по проекта и приходите от финансирания, във връзка с изпълнение на дейностите по договора.

Пример: Отчитате режийнии разходи/външни услуги/консумативи  по ф-ра от 25.04.2021, взимате следните записвания:

   дт 602.ххххх   кт 401               сума 1 850 лв

   дт 754.ххххх   кт 705.ххххх    сума 1 850 лв

където: 705.ххххх - Приходи от финансиране по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх

              602.ххххх- Разходи за външни услуги по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх

 

Това правило се отнася за всички отчитани разходи по проекта, засяга и е относимо и към аналитични сметки по проекта към синтетики 601,604,605 /там, където е приложимо/. 

 

     !!! Особеност на отчитане при отчитане на допустими разходи от 2020, които се отнасят до безвъзмездна финансова подкрепа предоставена през 2021г и насоки на експерти от НАП:

ВАРИАНT I

- Всички допустими разходи от 2020г, които сте решили да включите по проекта се отчитат в сметки от група 60

- Група 60 се отнася в сумарна контролна сметка 614.ххххх- Разходи по проект BG16RFOP002-2.092-ххххх

За запазване на СЪПОСТАВИМОСТТА НА Р-ДИ/П-ДИ по проекта, взимате и записване dt 754 / kt 705 , независимо че в края на 2020 754 ще бъде с отричателно /дебитно салдо/.

 

ВАРИАНT II

Ако прецените, че намалението на текущи разходи в 2020г ще се отрази негативно върху данъчната основа за изчисляване на годишен данък печалба, по-добре обмислете включване на разходи от календарна 2021година.

3.Всеки първичен разходооправдателен документ по проекта, трябва да съдържа в поле Забележка и/или основание текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх"

На гърба на документа се записва :  "Разход по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх

                                                                Платено! " (подпис и печат)

4. Банковите разплащания следва да се извършат от посочената в проекта разплащателна сметка.

Желателно е в Платежното нареждане по ф-ра по договор за БФП в основание (примерно ред 2) да бъде изписан текст: 

"Разход по договор BG16RFOP002-2.092-ххххх"

bottom of page