ФМ на ЕИП и НФМ 
Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство
България има подписан меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. 
Можете да изтеглите брошурата с общо представяне на финансовия инструмент, неговите цели, области и приоритети за периода 2014-2021 от тук.
Схема МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ
ПЪРВА СЕСИЯ на схема МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ от Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ приключила.
ВТОРА СЕСИЯ на схема МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ от Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ в процес на оценка.
ТРЕТА СЕСИЯ на схема МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ  спряна поради ПАНДЕМИЯ COVID-19
 
Конкурс за проектни предложения по схема за МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ се организира в рамките на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.
В периода 2018 – 2023 г. по схемата ще се подкрепят проекти на организации с нестопанска цел в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения. Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро.
Проектите следва да попадат в един от общо шест тематични приоритета:

1) Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;

2) Подкрепа за правата на човека;

3) Овластяване на уязвими групи;

4) Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;

5) Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

6) Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации;

Можете да разгледате и изтеглите общо описание на процедурата от тук
Приложение с описание на шестте приоритета и техните специфични цели в pfd фотмат от тук.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605