top of page

Януари 2024-Декември 2025

BG-177549112-2023-01 - Удостоверение "Стартъп виза"
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

Стартъп визата представлява удостоверение, което позволява на чужди граждани от трети страни (извън Европейския съюз) да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност в България, като страна членка на Европейския съюз. Важно е да се подчертае, че удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които могат да послужат за основание за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен и/или високотехнологичен бизнес в България.


Законът за чужденците в Република България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп-виза).

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Кандидатствай в СУНИ от тук

Изтегли в pdf Насоки за кандидатстване

Обществено обсъждане до:

Активна от:

1.01.2024 г.

до

31.12.2025 г.

17.01.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Законът за чужденците в Република България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп-виза).


За целта Министерството разработи Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза. Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.


Закон за чужденците в Република България

Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

КАК се кандидатства?

Подава се заявление в Министерството на иновациите и растежа, чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ), на български или на английски език.

Кой може да кандидатства?

Наредбата предвижда кандидатстване на чужди граждани (извън Европейския съюз).

Какъв е срокът на валидност на Стартъп визата?

Първоначалният срок на валидност е 1 година от датата на издаване. След одобрен отчет за извършеното по първоначално заявения проект, срокът на Стартъп визата се удължава с още 2 години.


Каква информация се попълва?

 • Кратка информация за заявителя – име, документ за самоличност; държава на произход; телефонен номер; e-mail; образование; месторабота

 • Кратка информация за дружеството – наименование, регистрационен номер на дружеството – ЕИК или еквивалент; седалище и държава, в която е регистрирано дружеството, ако е приложимо

 • Основна информация за високотехнологичния и/или иновативен проект – заглавие/наименование; представяне на дейността, продукта и/или услугата; финансови изчисления/анализи и прогнози за приблизителния размер на производство и за растежа на приходите и разходите за следващите 3 години от датата на подаване на заявлението; анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства; информация за човешките ресурси

РАЗХОДИ

Неприложимо

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

 1. копие на документа за самоличност;

 2. бизнес план и презентация на проекта;

 3. документ за валиден патент или свидетелство за регистрация на полезен модел (ако е приложимо);

 4. договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лева, както и препоръка от съответния фонд, за приноса на заявителя в проекта (ако е приложимо);

 5. договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране в Република България за не по-малко от 100 000 лева (ако е приложимо);

 6. удостоверение за качество на проект Seal of Excellence по програмите „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“ (ако е приложимо);

 7. отличие на конкурс или състезание агенция в областта на иновациите и предприемачеството, организиран от Европейската комисия или Европейската космическа (ако е приложимо);

 8. публикувани поне две научни статии в международните бази данни Scopus или Web of Science, когато е приложимо;

 9. документ за завършена степен на образование, когато е приложимо;

 10. банков или еквивалентен документ за налични средства на заявителя;

 11. доказателства за реализирани продажби минимум 100 000 лв. през последните две години, свързани с дейността, продукта или услугата, когато е приложимо;

 12. писма за намерение или договори за партньорство с български партньори, когато е приложимо.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

0

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

0

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

повече от 50 000 лева

Процедурата Ви предоставя информация за условията. Кандидатствайте самостоятелно.

bottom of page