top of page

Май-Юли 2024

Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ на процедурата: Насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за общ размер от: от НЯМА ВЪВЕДЕН ЛИМИТ 

Срок за изпълнение на одобрен проект: Неприложимо, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Обществено обсъждане до:

17.07.2024 г.

Активна от:

17.05.2024 г.

до

17.05.2024 г.

20.05.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст)с над 50% ТЕЛК, съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни.

Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.

Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. Видовете високотехнологични помощни средства, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение №5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Оценката на потребността и полезността от осигуряване на високотехнологичните помощни средства за хора с трайни увреждания се изготвя в 30-дневен срок от подаване на документите за кандидатестване от Комисии за оценка, създадени в Регионалните дирекции за социално подпомагане, където ще се провеждат заседанията им. Оценката се изготвя след задължително провеждане на интервю с кандидата - на място в Комисията или дистанционно чрез средства за видеоконферентна връзка, по избор на кандидата.

В срок до 7 дни от изготвяне на оценката, Комисията за оценка издава експертна препоръка с ОДОБРЕНИЕ ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБРАНОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО.


Експертна препоръка с одобрение не означава получаване на високотехнологичното помощно средство.

След изготвяне на оценка на всички кандидати, Агенцията за социално подпомагане съвместно с екипа за управление на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ в Министерството на труда и социалната политика, създаден със заповед на министъра на труда и социалната политика, ще извърши процедура по подбор чрез класиране на всички кандидат-ползватели с издадена експертна препоръка с одобрение.


Подборът на кандидатите ще се извършва на база изчислената полезност на конкретното помощно средство спрямо степента на ограничена функционалност и работоспособност на кандидата по низходящ ред.

След приключване на подбора лицата ще се включват в списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства и ще се насочат към съответните изпълнители по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“.

Списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства, както и информация за изпълнителите, които ще предоставят конкретните изделия по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“

РАЗХОДИ

Високотехнологично помощни   средства:

1. Преносимо устройство с изкуствен интелект за хора със зрителни увреждания (незрящи   или хора с частично зрение) - иновативна технология, базирана на силата   на изкуственото зрение, комбиниран с новаторска технология за носене, четене   на текст от всякакви повърхности, разпознаване на лица, продукти, банкноти,   даване на информация за дата и час в реално време

2, Софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение   (електронни четци) / преносими четящи устройства със софтуер с набор от   специално създадени приложения за изпълняване на действия за създаване на   гласови или текстови бележки, слушане на аудио съдържание и други.

Видове устройства:

2.1. Преносима четяща машина с опция за оптично   разпознаване на символи и говор на български.

2.2. Електронен четец (за персонален компютър)

2.3. Преносими видео увеличители (електронни лупи)

2.4. Екранна лупа (за персонален компютър)

2.5. Диктофон с речев съпровод

2.6. Сканиращо устройство и софтуер за разпознаване на   текст

2.7. Умни устройства за улесняване на ориентирането и   мобилността

3, Преносим   брайлов компютър, с включени екранен четец/екранен увеличител

Това устройство е създадено за потребители, които са   слепи или сляпо-глухи и искат да имат мобилна връзка в училище, на работа и   вкъщи, както и навън. Преносимото устройство предоставя работа с екранен   четец с речев изход (за изпълняване на популярни действия като създаване на   гласови или текстови бележки, слушане на аудио съдържание и други), както и   пълен брайлов изход.

4. Брайлов   дисплей

Това е устройство, което преобразува към брайл   текстовата информация от екрана на потребителски компютър, смартфон или   таблет. При избор на устройството е препоръчително да се провери   съвместимостта му с екранните четци, които използва ползвателя.

5. Устройства за взаимодействие с компютър с поглед и контрол с поглед на   целия компютър /специализиран софтуер за допълваща и алтернативна комуникация:

Това са високотехнологични средства за допълваща и   алтернативна комуникация, насочени към потребители, които не могат да   използват ръцете си за работа на компютър, имат затруднения в говора и др.

Типове системи:

5.1. Високотехнологична система за контрол на/достъп до   компютър с поглед и софтуер за допълваща и алтернативна комуникация (за   потребители с нарушена фина моторика на ръцете и с нарушения или липса на   функционална реч)

5.2. Високотехнологична система за контрол на/достъп до   компютър с поглед (за потребители с нарушена фина моторика, без нарушения на   говора)

5.3. Високотехнологична система за допълваща и   алтернативна комуникация (за потребители с нарушения или липса на   функционална реч, без нарушения на фината моторика на ръцете)

6. Вертикализираща електрическа инвалидна количка,   позволяваща изправяне на човек и движение в изправено положение, извършване   на различни маневри, вертикализация на при максимално висок градус, механизми   за подсигуряване

7. Електрически   мотор за инвалидна количка, който позволява прикрепяне на инвалидна количка за   подобряване на мобилността чрез предвиждане на сравнително дълги разстояния и   преодоляване на препятствия на архитектурната среда.

8. Система за изкачване и слизане на стълби за осигуряване   на достъпност за хора с двигателни нарушения, придвижващи се с инвалидна   количка

Видове моторизирани системи:

8.1. Система с прикачване на инвалидна количка

8.2. Система с вграден стол

8.3. Система с вграден стол и електрическо придвижване

9. Нервен и   мускулен стимулатор за ходене / за ръце, които спомагат за   раздвижване, намаляват спастичността и улесняват движенията в крайника при   централи увреди на нервната система, като отчитат в реално време импулсите,   които достигат до мускулатурата.

10. Мобилни   устройства за преодоляване на различни неравности и за извършване на движение   по стълбища, които предоставят възможност за осигуряване на   достъпна среда:

10.1. Устройство за придвижване на хора по стълби

10.2. Устройство за изкачване и сваляне на хора с   инвалидни колички по стълби

10.3. Мултифункционално устройство за повдигане,   трансфер, в т.ч. лифтери

11. Миоелектрични / Модулни протези, изработвани по поръчка   на база на индивидуално задание, съобразно нуждите, функционалния дефицит и висока   степен на активност на ползвателя.

Видове   протези:

11.1. Модулна   подколянна протеза със силиконов лайнер и карбоново стъпало

11.2. Модулна подколянна протеза със силиконов лайнер и   хидравлично стъпало

11.3. Модулна бедрена протеза с микропроцесорно коляно,   силиконов лайнер, карбоново стъпало и ротационнен адаптор

11.4. Модулна бедрена протеза с хидравлично или пневматично   коляно, силиконов лайнер, карбоново стъпало и ротационнен адаптор

11.5. Модулна протеза при дезартикулация на колянна става с   микропроцесорно коляно, силиконов лайнер и карбоново стъпало

11.6. Модулна протеза при дезартикулация на колянна става с   хидравлично или пневматично коляно, силиконов лайнер и карбоново стъпало

11.7. Модулна протеза за тазобедрена дезартикулация с   хидравлична тазобедрена става, полицентрично хидравлично или пневматично   коляно, карбоново стъпало и приемна карбонова гилза тип кош

11.8. Подлакътна миоелектрична модулна протеза със сензорна   мио-ръка

11.9. Надлакетна   миоелектрична модулна протеза с електронен лакът и сензорна мио-ръка

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

  1. Заявление за оценка по образец (Приложение № 1) от Методика за подбор на лица с трайни увреждания;

  2. ТЕЛК или НЕЛК с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

  3. писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, и за което той носи отговорност съгласно §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, в случаите на заявена потребност за осигуряване на изделие, изработвано по поръчка;

  4. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява вертикализираща електрическа инвалидна количка или електрически мотор за инвалидна количка, в случаите на заявена потребност за осигуряване на тези два вида високотехнологични изделия;

  5. други документи (медицински или относими към ползването на конкретното високотехнологично помощно средство, за ползване на услуги, за съответни трудови характеристики и т.н.), по преценка на лицето, които дават по-голяма яснота за неговото здравословно и функционално състояние, както и за възможностите му за интегриране в социална, трудова и/или образователна среда.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

  • ТАКСА в размер  ≥

75

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

  • КОМИСИОННА  ≥

0

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

повече от 50 000 лева

bottom of page