ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПОДКРЕПА, ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ 

 

Изпълнението на проекти по договори за безвъзмездна финансова подкрепа, включва изпълнение и отчитане на дейности от бенефиентите и/или техни изпълнители, ако е допустимо,  при спазване на ЗУСЕСИФ, ПМС160/2016, Единен наръчник и ред други нормативни документи, в срока на изпълнение на доовори до подаване финални отчети. Оригиналните документи по проекта следва да се съхраняват в отделна папка: ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ. 

Изберете процедурарата, по която ще се отчитате :

Изпълни проект
ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ......

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финансов отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

Указание на МФ № УК-01/2021

1.

Счетоводен стандарт СС-20 

2.