top of page

Модул ОТЧИТАНЕ

Computer Keyboard_edited.jpg

Изпълнение на    одобрени проекти и тяхното отчитане

За надеждни  Отчет/и на одобрен проект се свържете с нас...

New-АC.jpg

Разработваме до края на 2022г
нов Модул 

СПРАВОЧНИК 

Изпълнението на проекти по договори за безвъзмездна финансова подкрепа, включва изпълнение и отчитане на дейности от бенефициентите, крайните получатели и/или техни партньори, ако е допустимо,  при спазване на ЗУСЕСИФ, ПМС80/2022, Единен наръчник и ред други нормативни документи, в срока на изпълнение на Договори до подаване Финални отчети и тяхната верификация от УО/СНД/Сертифициращи органи.

Счетоводното отчитането на допустими разходи и получена помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОП на ЕС, НПВУ следва да е съобразено и да отговаря на залочени членове на СС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ, респективно МСС20. УО/СНД налагат стандартно в Условия за изпълнение създаване на обособена отчетност в разходни сметни с отделна аналитичност по проекта, който се изпълнява, тъй че да могат да се приложат Движения по сметка/и, Оборотни ведомости към Отчетните доклади.

Пример за счетоводно отчитане можете да прегледате в <ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ>.

Оригиналните документи - Договори/ Процедури за избор на доставчици/изпълнители, РОД/Разходооправдателни документи/, Мемориални ордери и прочие по проект следва да се съхраняват в отделна папка: ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ.

 

Изберете процедурата, която искате да отчетете:

Изпълни проект
ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ......
ВНИМАНИЕ | АНДОЛИТО

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финансов отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Изпълни проект
Схеми в КОВИД-19
Изпълни проект- ПИИ по 
НПВУ/Национален План за възстановяване и устойчивост/

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

Счетоводен стандарт СС-20 

2.

ВНИМАНИЕ | АНДОЛИТО
Започнете разговора
Бъдете първите, които ще публикуват в тази категория.
bottom of page