ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

ПОМОЩ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

 към 17:30 ч. на 21.9.2020

  • подадени проекти 27 619 броя

  • Обща стойност:   225 266 233,62 лв.

  • приключила оценка  На 25.09.2020 г изтича времето за отговор на въпроси от Оценителна Комисия по оценка на подадени проектни предложения с номера 22000-27619

  • Очаквайте до 30.9.2020 публикуване на Решения за одобрение на Списъци за проекти с номера 20000-27619

Процедура BG16RFOP002-2.073

Бюджет: 193 мил. BGN

Остатък:

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към 17:30ч. на 21.9.2020

  • подадени проекти 1 932 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      263 688 340.21 лв.

  • одобрени  броя  отхвърлени 0 броя

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

21.9.2020 ВАЖНО

Във връзка със зачестили запитвания сме публикували разяснения, отностно счетоводното отчитане на Договори за БФП с ОПИК на страницата <Изпълнение на Договори БФП по COVID -19"

 

18.9.2020 НОВИ ПРОЦЕДУРИ на ОПИК в 2020

На 17.9.2020 в ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП са одобрени изменена Индикативна програма на ОПИК 2020 и четири атрактивни за МСП процедури. Презентация на процедурите и изменена ИГП 2020 ще намерите в страницата ни <COVID-19, БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ>

28.8.2020

УО на ОПИК публикува междинни резултати от оценката на проекти с реф.№ 11000 - 12000. До тук изплатена БФП/безвъзмездна финансова помощ/ на обща стойност от 71 736 919,65 лв. по 8 591 броя сключени по процедурата договора.

До тук резултатът е 882 предприятия получават подкрепа и договорените средства са в размер на 7 362 978.67лева.

25.8.2020 

В следващите няколко дни одобрени проекти с реф. № 8 000-9 000 по процедура "Помощ за микро и малки предприятия за COVID-19" ще получат плащане по сметките си.

25.8.2020

По процедура BG16RFOP002-2.077 - "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" подадени са 1 932 проекта за обща стойност на БФП в размер на 263 688 340.21 лева. Успех на клиентите ни!

 

20.8.2020

Днес на оценка са проекти с реф. №  реф.№ 13 200 -13 400 по процедура "Помощ за микро и малки предприятия за COVID-19. Успех на всички!

 

20.7.2020

Публикувахме страница в помощ на изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 за микро и малки предприятия на ОПИК. Натисни тук 

 

10.7.2020

Днес, 10.7.2020 г УО на ОПИК обяви за активна процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с краен срок до 24.08.2020г.

9.7.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с

Подписани са договори на проекти от BG16RFOP002-2.073-2001 - BG16RFOP002-2.073-3000 и започва изплащане на безвъзмездната помощ по публикуван Списък.

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605