22.7.2022

МИР обяви за активна BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация", първата процедура от Програма за възстановяване и устойчивост с общ бюджет от 260 млн лв.

Крайният срок за подаване на проекти е 21.9.2022 г.

Минимален праг за калсиране е 12 точки. 

Процедурата дава свобода в избора на дълготрайни актив, които да придобиете в рамките на 12 месеца и чрез които ще можете да оптимизирате на вашата дейност, КАНДИДАТСТВАЙТЕ е нашия съвет.

към описание 

5.8.2022

НИФ насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира разработването на иновации (технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 7 включително), които не трябва да достигат до пазара/готов пазарен продукт (не достига до технологични нива на готовност от TRL 8 до TRL 9).За целите на настоящите правила, „иновация" е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Крайният срок за кандидатстване е 18.08.2022 г. 17:00 ч.

виж описание 

АКТИВНА Процедура BG-175467353-2022-03 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

5.8.2022

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Крайният срок за кандидатстване е 07.09.2022 г. 17:30 ч.

виж описание 

# Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

 

На 16.08.2022 г., от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат участие, след предварителна регистрация, на следния линк:  http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165. След регистрация ще получат персонален линк за достъп до срещата на посочения от тях e-mаil адрес.

По време на инфо деня експертите от ГД ЕФК към Министерство на иновациите и растежа  (МИР) ще дадат подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

 

Пълната информация относно процедура „Технологична модернизация“ е публикувана на  нашата интернет страницата  https://www.andolito.com/ngeu-3004

Paper Clips
НА ФОКУС   
# НИЕ ЗА ВАС , 2018-2021

2018г-2020г изпълнихме Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я", в който взеха участие 156 бъдещи предприемача от Южен Централен Район и преминаха през безплатни консултации и осигурено от нас безплатно обучение по Предприемачество. Само за 21 месеца са създадени и подкрепени 88 новоучредени предприятия (, вкл. самоосигуряващи се лица), на които е дадена възможност за 5 000 лева директна безвъзмездна подкрепа в Компонент III на ОП РЧР. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА И ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРОЕКТА! ЗА НАС БЕШЕ УДОВОЛСТВИЕ СРЕЩИТЕ С ВАС!​​​

През Март 2020 поискахме промяна в условията и краен срок за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС", съобразени с мерките по Пандемия КОВИД-19, които УО на ОП РЧР одобриха и осъществиха.

​През Юни 2020 се обърнахме към изпълнителна бласт, РУО на ОПИК, ЕК с предложение за разпределяне на финансов ресурс в безвъзмездна подкрепа на малки предприятия, двигател на българската икономика. Беше дълго чакане от страна на Решение за подкрепа от ОПИК, ЕК, но в крайна сметка процедурата беше обявена и се изпълнява и към Декември 2021, като се сключват нови договори с Бенефициенти малки предприятия, които получавт подкрепа от 50 хил.лева

AC-2021-FB.png
# АНДОЛИТО КОНСУЛТ
в 2022 >>

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 22.3.2022 г е подадено наше предложение за промяна на условията по предстояща процедура на ОПИК BG16RFOP002-6.002 Енергийна ефективност на МСП. Предложението ни е за изменения по 6 точки на условията по процедурата. Искаме да бъдат включени МСП в сектори C-ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, I-ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и G- ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ. Искаме бюджетът по процедурата да се увеличи двойно и да достигне размер не по-малко от 139 302 618,32 EUR, който ще осигури финансиране на 3 300 предприятия. Искаме да бъдат включени ВЕИ, като фотоволтаици и котли на биогорива ....

Целият текст на писмото е в синия лист до заглавието.

Днес, 1.2.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я подаде УВЕДОМИТЕЛ ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ в Министерски Съвет, в Представителство на ЕК Б-я писмо с описание на схемата за възстановяване на настъпили застрахователни събития с публични средстваа, при което ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ най-необезпоковано продължавата да получават възнаграждения за сключени нови  Застраховки за ОТ от туроператорите, които кандидатстват по процедури, генерират разходи за изпълнение на проекти и въпреки че са "ПОЩЕНСКИ КУТИИ" се вписват като получатели на държавни публични средства,

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Пълният текст на нашето писмо можете да прегледате на син лист до заглавието

Untitled-1.png
Store-14.jpg

Започват в 2012 от тук

POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG

А от 2021 сме и тук