1/15

ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

Процедура BG16RFOP002-2.089

Бюджет: 184,6 млн. BGN

Остатък:

ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 към 16:30 на 15.3.2021 подадени проекти 6 193 броя на Обща стойност на подадените проекти  309 650 000.00 лв.

Оценка от 15.3.2021

Процедура BG05M9OP001-1.054

Бюджет: 30 млн. BGN

ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС

 към 31.3.2021 подадени проекти 195 броя на Обща стойност на подадените проекти  965 472.01лв., от тях одобрени са 70 броя

Активна до 31.3.2021

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към  21.9.2020 подадени проекти 1 892 броя на Обща стойност на подадените проекти  257 699 152.09 лв.

приключила оценка

НОВИНИ:  

17.09.2021

Имаме удоволствието да Ви информираме, че сайта за он-лайн търговия със сувенири, картини и арт продукти на Галерия POINT ART BG  е достъпен и ще стартира със всички функционолности до първата половина на Октомври 2021.

Не пропускайте да сте с нас на страницата ни pointartbg.com

19.07.2021

ОПИК публикува Заповед за разпределение на допълнителен бюджет по процедура BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".  За ваша информация я публикуваме тук.

13.07.2021

От 12.7.2021 са активни схеми на  за хората с увреждания на АХУ:

-Трета сесия по схема "Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания" . ​Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. Краен срок за кандидатстване до 16.08.2021г

 

-смема за работодатели "Обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания" с краен срок за подаване на проект 17.08.2021г

 

-схема  „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ с краен срок за подаване на проект 14.09.2021г

8.07.2021

На 1.07.2021 ОПИК изпраща съобщеня до всички бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073, със стопанска дейност в областа на Търговия и посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия с Необходимост от предоставяне на информация, относно спазване на разпоредбите на чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 в десет дневен срок,т.е. до 14.7.2021г 

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук