1/15

ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

Процедура BG16RFOP002-2.089

Бюджет: 78 млн. BGN

Остатък:

ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 към 16:30 на 15.3.2021 подадени проекти 6 193 броя на Обща стойност на подадените проекти  309 650 000.00 лв.

Оценка от 15.3.2021

Процедура BG05M9OP001-1.054

Бюджет: 30 млн. BGN

ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС

 към 31.3.2021 подадени проекти 195 броя на Обща стойност на подадените проекти  965 472.01лв., от тях одобрени са 70 броя

Активна до 31.3.2021

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към  21.9.2020 подадени проекти 1 892 броя на Обща стойност на подадените проекти  257 699 152.09 лв.

приключила оценка

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

НОВИНИ:  

18.06.2021

ПРЧР 2021-2027 има две основни области на въздействие – подкрепа за пазара на труда и развитие на уменията и социално включване. Над 2,365 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта. 

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са с повече средства в новата версията на програмата. Пандемичната криза налага по-мащабна подкрепа за самонаетите на пазара на труда, предприемачеството, включително и социалното предприемачество. Самонаетите и предприемачите ще имат достъп до 90 млн. лв. за придобиване на умения и развитие на социалната икономика. За социалното включване и равните възможности са заделени над 1,4 млрд. лв.

13.05.2021

Днес, 13.5.2021г, УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които НЕ се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Отхвърлени са 330 проекта от общо 6193 броя, с Обща стойност на отхвърлените 16 500 млн. лв. Остават на Етап II брой проекти 5 863 за обща стойност 293 150 млн лв.

ВСИЧКИ НАШИ КАНДИДАТИ СТЕ В ОЦЕНКА НА ЕТАП II-„Техническа и финансова оценка“. УСПЕХ! 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И УСПЕХ НА ВСИЧКИ МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

 

22.4.2021

От 21.4.2021 стартира Сесия II по процедура "Самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания" на АХУ.

Срокът за кандидатсване е до 17:30 часа на 25.5.2021г с подготвено проектно предложение, подадено в АХУ. 

Размерът на помощта е до 20 000 лева

Допустими кандидати: Физически лица с и над 50% ТЕЛК. 

 

1.4.2021

Осигурени са  по процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения - Компонент 2“ на ОП РЧР 14 млн.лева за подкрепа на 700 "НАШИ" предприятия, които в ПАРТНЬОРСТВО С МТСП, Представителни организации на работодателите, НАПОО да изпълнят проект по разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили на дигитални умения на служителите си.

 

Процедурата е 3 крайни срока за кандидатстване: 16.4.2021, 17.5.2021 и 17.6.2021.

22.03.2021

Във връзка със зачестили грешки в счетоводно отчиране на предоставени помощи на предприятията, сме публикували страницата ни в помощ на счетоводители и/или счетоводни кантори указаия и примери за необходими записвания при отрачяване на изпълнението на дейности по проекти по договори за безвъзмездна финансова подкрепа.  Натисни тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605