ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

ПОМОЩ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

 към 18:30 ч. на 1.07.2020

  • подадени проекти 27 619 броя

  • Обща стойност:   225 266 233,62 лв.

  • приключила оценка  на  4 000 проекта

     за общата сума на БФП: 32 122 633,08лв.

      одобрени   3482 броя за 29 225 351,46 лв.  

  • получили подкрепа 882 предприятия  с договорена сума от 7 362 978.67 лв.

Процедура BG16RFOP002-2.073

Бюджет: 193 мил. BGN

Остатък:

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

към 13:30 ч. на 4.06.2020

  • подадени проекти 86 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      420 384.91 лв.

  • одобрени  броя  отхвърлени 14 броя

Процедура BG05M9OP001-1.054

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

1.7.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с реф.№ BG16RFOP002-2.073-3000 - BG16RFOP002-2.073-4000 запазва се тренда: одобрени за финансиране са 848 проекта на стойност от 7 062 582,68 лева, 12 оттеглени и отхвърлени 140 проекта.

 

До тук резултатът е 882 предприятия получават подкрепа и договорените средства са в размер на 7 362 978.67лева.

30.6.2020

На 29.6.2020г АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД депозира пред УО на ОПИК и пред г-н Томислав Дончев-Заместник Минисър Председател своя коментар и искане за отмяна на обявяване на процедура, предложена за повторно обществено обсъждане, а именно процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. ПИСМО КОМЕНТАР/ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА е изпратено в рамките на обявения период на обсъждане до 29.6.2020г.

Очакваме УО на ОПИК днес,30.6.2020г, да ни изпрати входящ номер на писмото.

Писмото ни можете да прочетете тук.

 

26.6.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с реф.№ BG16RFOP002-2.073-2000 - BG16RFOP002-2.073-3000 запазва се тренда: одобрени за финансиране са 874 проекта на стойност от 7 303 995,58 лева, 9 оттеглени и отхвърлени 118 проекта.

През следващата седмица се променя методиката на оценка. Не очакваме запитвания, тъй като нашите Декларации са коректно попълнени. 

23.6.2020

УО на ОПИК обявяви, подписване на първите 880 броя административни договори за предоставяне на БФП/безвъзмездна финансова помощ/ с одобрените за финансиране кандидати от Първа оценителна сесия, включваща проекти  от № BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-1000, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни е в размер на 7 362 978.71 лева. .

Бравооооо... Представиха се а вас -г-жа Смилена Костова - Зам. главен директор и Илияна Илиева - И. д. Главен директор и РУО на ОПИК.

22.6.2020

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Повторно обществено обсъждане е във връзка с получените в рамките на първото обществено обсъждане предложения и направените съществени промени в пакета документи за кандидатстване, включително включването на техническа и финансова оценка.

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

​Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png