Stock Exchange Market
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

До ПРЕВОЗВАЧИТЕ, бенефициенти по схема BG-000695388.2021-01 на Министерство на транспорта и съобщенията 

16.5.2022

На всички ПРЕВОЗВАЧИ, финанирани по схема BG-000695388.2021-01 „Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници" е изпратено писмо на 13.5.2022г в модул Комуникция в СУНИ, с което сте информирани за подписана Заповед РД-08-222 от 13.5.2022г за приети правила и указания за отчитане на предоставената безвъзмездна помощ.

Отчитането ще се осъществи с Отчетен доклад, който следва да представите до 12 месеца от получаване на подкрепата. Срокът  на отчетните документи и изпълнение на проекта е до 6 месеца, счиктано от датата на получаване на помощта.

В раздел ОТЧИТАНЕ ще намерите страница за отчитане на схемата, публикуванав следващите 3 дни. 

Активиране на процедура BG16RFOP002-6.002 "Енергийна ефективност на МСП" на 3.5.2022година

12.4.2022

Днес,12.4.2022 г, Министър Лорер обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата от 136 млн. лв. предназначена за подкрепа предприятия от препаботващата промишленост.

Минималният размер на заявената БФП на проект е 25 000 лева, а максималният е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта е до 50%.

23.3.2022

На 22.3.2022 г е подадено наше предложение за промяна на условията по предстояща процедура на ОПИК BG16RFOP002-6.002 Енергийна ефективност. Предложението ни е за изменения по 6 точки на условията по процедурата. Искаме да бъдат включени МСП в сектори C-ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, I-ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и G- ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ. Искаме бюджетът по процедурата да се увеличи двойно и да достигне размер не по-малко от 139 302 618,32 EUR, който ще осигури финансиране на 3 300 предприятия. Искаме да бъдат включени ВЕИ, като фотоволтаици и котли на биогорива ....

Целият текст на писмото ни е публикуван по-долу на страницата ни. Можете да го изтеглите и прочетете. 

Paper Clips
НА ФОКУС   
# НИЕ ЗА ВАС , 2020-2021

2018г-2020г изпълнихме Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я", в който взеха участие 156 бъдещи предприемача от Южен Централен Район и преминаха през безплатни консултации и осигурено от нас безплатно обучение по Предприемачество. Само за 21 месеца са създадени и подкрепени 88 новоучредени предприятия (, вкл. самоосигуряващи се лица), на които е дадена възможност за 5 000 лева директна безвъзмездна подкрепа в Компонент III на ОП РЧР. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА И ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРОЕКТА! ЗА НАС БЕШЕ УДОВОЛСТВИЕ СРЕЩИТЕ С ВАС!​​​

През Март 2020 поискахме промяна в условията и краен срок за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС", съобразени с мерките по Пандемия КОВИД-19, които УО на ОП РЧР одобриха и осъществиха.

​През Юни 2020 се обърнахме към изпълнителна бласт, РУО на ОПИК, ЕК с предложение за разпределяне на финансов ресурс в безвъзмездна подкрепа на малки предприятия, двигател на българската икономика. Беше дълго чакане от страна на Решение за подкрепа от ОПИК, ЕК, но в крайна сметка процедурата беше обявена и се изпълнява и към Декември 2021, като се сключват нови договори с Бенефициенти малки предприятия, които получавт подкрепа от 50 хил.лева

# АНДОЛИТО КОНСУЛТ
в 2022 >>
Paper Clips

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 22.3.2022 г е подадено наше предложение за промяна на условията по предстояща процедура на ОПИК BG16RFOP002-6.002 Енергийна ефективност на МСП. Предложението ни е за изменения по 6 точки на условията по процедурата. Искаме да бъдат включени МСП в сектори C-ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, I-ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и G- ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ. Искаме бюджетът по процедурата да се увеличи двойно и да достигне размер не по-малко от 139 302 618,32 EUR, който ще осигури финансиране на 3 300 предприятия. Искаме да бъдат включени ВЕИ, като фотоволтаици и котли на биогорива ....

Целият текст на писмото е в синия лист до заглавието.

Днес, 1.2.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я подаде УВЕДОМИТЕЛ ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ в Министерски Съвет, в Представителство на ЕК Б-я писмо с описание на схемата за възстановяване на настъпили застрахователни събития с публични средстваа, при което ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ най-необезпоковано продължавата да получават възнаграждения за сключени нови  Застраховки за ОТ от туроператорите, които кандидатстват по процедури, генерират разходи за изпълнение на проекти и въпреки че са "ПОЩЕНСКИ КУТИИ" се вписват като получатели на държавни публични средства,

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Пълният текст на нашето писмо можете да прегледате на син лист до заглавието

Днес, 27.1.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я депозира ПИСМО ВЪЗРАЖЕНИЕ по закриване на Министерство на икономиката и сформиране на МИР и МИР.

До 13.12.2021 година в състава на административни структури на изпълнителната власт на РБългария, влизат и действат 17 министерства. Новият Редовен кабинет приема на 13.12.2021г министерствата от 17, да станат 20. И въпреки офицалната им заявка за  модернизиране и намаляване на изпълнителната власт, 50 години по-късно се разиграва добре известния български филм "КИТ", не е по Чехов. 

Проектът на Устройствен правилник на две нови мистерства МИИ и МИР е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации / https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6579/ Крайният срок за обсъждане е 1 февруари 2022 г.

Коментарите са два: Нашият и на КПКОНПИ/Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ На посоченият линк можете да се запознаете с общественото обсъждане. 

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Пълният текст на писмото ни и на можете да прегледате с син лист, а  на писмо на КПКОНПИ /натисни тук/

СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ С НАД 800 МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЧАКАЩИ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД  КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ  по процедура BG16RFOP002-2.089

Днес, 25.1.2022 г,  над 800 малки предприятия очакват от 13.12.2021г,  подписването на Административните им договори от страна на УО на ОПИК и МИ 

В тяхна подрепа АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я депозира УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ. 

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Untitled-1.png
Store-14.jpg

Започват в 2012 от тук

POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG

А от 2021 сме и тук