top of page

Февруари - Юли 2024

BG-RRP-11.014 - Схема с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ: Да се подпомогне капацитета на българските КТИ за работа в европейски мащаб и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти.


Първа сесия: 23.02.2024 г. - 25.04.2024 г. 17:00 ч.

Втора сесия:29.04.2024 г. - 05.07.2024 г. 17:00 ч.


Общият бюджет е 2 400 000 лв. и  ще бъде разпределен поетапно в две сесии. За първа сесия, размерът на  средствата по процедурата е 1 800 000 лв, като останалият финансов ресурс ще се разпредели допълнително до края на 2025 г.


Очакван брой проектни предложения, които ще бъдат одобрени за финансиране: 15 проекта по схемата.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект: от 100 000 лева до 500 000 лева


Интензитет на помощта:  По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране в размер до 80% от стойността на допустимите разходи при задължително съфинансиране от страна на крайните получатели в размер на най-малко 20% от стойността на допустимите разходи.


Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 месеца от двустранното подписване на договора между одобрения кандидат и Националния фонд „Култура“ за финансиране.

Обществено обсъждане до:

12.01.2024 г.

Активна от:

23.02.2024 г.

до

25.04.2024 г.

25.02.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 01.01.2020 г. и осъществяващи устойчива културна дейност през целия период.

Културни организации са:

1. държавните, общинските и регионалните културни институти, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

2. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

3. едноличните търговци, учредени съгласно Търговския закон, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията,литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

4. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вписана в Устава/Учредителния си акт цел, свързана със създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

5. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за народните читалища;

6. чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария, чийто предмет на дейност/цел е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на извършване на плащанията, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран с клон в Република България по реда на ЗТРРЮЛНЦ.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Допустими са културни и артистични образователни дейности (художествени или културни прояви и представления, фестивали, изложби и други подобни културни дейности) за популяризиране на важното значение на опазването и насърчаването на многообразието от форми на българско културно изразяване:

1. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на собствена продукция, продукция на друга българска културна организация или продукция на български творец пред професионална аудитория с цел закупуването на тази продукция;

2. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на предоставяне на професионална услуга в сферата на българското изкуство и култура от българска културна организация или български творец;

3. Популяризиране на събитията по представянето (единствено популяризиране на съответния отворен пазар);

4. Създаване на дигитално портфолио на културната продукция/творец, които ще се представят;

5. Превод и субтитри с цел представянето на отворения пазар, включително и симултанен превод;

6. Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудио платформи за аудиторията в страната;

7. Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;

ВАЖНО: Всяко ПИИ задължително трябва да включва изпълнение на дейност по т. 1 или т. 2 от допустимите дейности (по-горе).

РАЗХОДИ

Допустими за финансиране са следните категории разходи, обособени в две групи – преки и непреки.


I. ПРЕКИ РАЗХОДИ

„Преки разходи“ са разходите, които се извършват в изпълнение на допустимите дейности, предвидени в ПИИ на крайния получател и пряко допринасят за постигането на целите и резултатите по проекта.

В рамките на настоящата процедура са допустими следните категории преки разходи:

1.Оперативни разходи, пряко свързани с културния проект или дейност, съобразно член 53, пар. 5, „г“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:

1.1. Такси за участие и акредитация в платформата на отворените пазари за изкуства в ЕС;

1.2. Разходи за популяризиране на участието на културния продукт/и в платформата на отворените пазари за изкуства в ЕС, вкл. специализирани платформи и канали за информация;

1.3. Разходи за наем на допълнителни творчески пространства (реални и виртуални), оборудване и техника по обезпечаване на културния продукт, включително разходи за застраховка и/или охрана;

1.4. Разходи за транспорт на свързаните с ПИИ произведения на изкуството и прилежащо оборудване и техника до мястото на участието/ята, включително алтернативни варианти за пътуване с по-ниско ниво на нанасяне на вреда на околната среда, на отворените европейски пазари;

* Оферти над икономична класа не се подкрепят.

* По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво, винетни/пътни и магистрални такси);

1.5. Пътни разходи на преките участници в културния форум до мястото на представяне на културния продукт на отворения пазар – транспорт, дневни (командировъчни) и нощувки на участниците в проекта, включително разходи за медицинска застраховка на екипа, свързан с пътуването;

*за покриване на разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути, съгласно приложение № 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), а за разходи на командировани лица в страната – размерите, определени в Наредба за командировките в страната.

1.6. Разходи за материали и консумативи, пряко свързани с представянето и популяризирането на културния продукт на конкретния отворен европейски пазар;

1.7. Разходи за превод на културния продукт, свързани с представянето му на отворения пазар, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния продукт, дизайн, художествено оформление и/или редакция на преводните и/или рекламните материали, пряко свързани с представяния културен продукт на отворения пазар;

2. Разходи за персонал, работещ за кандидата, пряко свързани с културния продукт, съобразно член 53, пар. 5, „д“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:

2.1. Възнаграждения за административен, творчески и технически екип (вкл. ръководител и координатор), пряко свързани с реализацията на ПИИ. Срокът на сключените договори с екипа трябва да съвпада със срока на изпълнение на ПИИ, а договорът да бъде с предмет, съответстващ на конкретната роля на лицето в ПИИ;

3. Разходи за подобряване на достъпа за лицата с увреждания, съобразно член 53, пар. 5, „в“ от от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:

3.1. Наем на съоръжения за улеснен достъп и техника за реализиране на събития, свързани с представянето на културния продукт, както и осигуряване на технически средства за обезпечаване на този достъп;

3.2. Изработка на субтитри и придружаващи пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;


II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

1. Административни разходи за обезпечаване на нуждите на проектното предложение (до 20% от преките разходи):
- Счетоводни услуги, в т. ч разходи за одит (заверка от експерт-счетоводител);

2. Разходи за консултантски услуги, предоставяни от външни консултанти и доставчици на услуги, свързани с административната част по оформяне, кандидатстване и отчитане на ПИИ по настоящата процедура (до 10 % от преките разходи).


Разходите се финансират чрез авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане:

- Авансовото плащане може да бъде в размер до 60% от общия размер на безвъзмездното финансиране, като за обезпечаването допустимите по процедурата частни културни организации и еднолични търговци предоставят банкова гаранция. 

- Междинното плащане може да бъде в размер до 90% от общия размер на безвъзмездното финансиране. 

- В случай че по подаденото ПИИ се кандидатства както за авансово плащане така и за меджинно плащане, тогава окончателното плащане не може да бъде по-малко от 10%.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1. Декларации и бланки по образец;

11. Справка-декларация за всички проекти с публично финансиране, по които кандидатът работи. В случаите, когато няма известен резултат към момента на подаване на предложението се декларира като очаквано финансиране (Приложение № 7). Приложение № 7 се попълва и подписва от законния представител на кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) (с КЕП или сканирано във формат „pdf“ или „jpg“) и се прикачва към Формуляра за кандидатстване.

12. Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране (Приложение № 8). Приложение № 8 се попълва и подписва от законния представител на кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) (с КЕП или сканирано във формат „pdf“ или „jpg“) и се прикачва към Формуляра за кандидатстване.

13. Списък на лицата, свързани с представянето и/или адаптирането на културния продукт на отворен пазар (Приложение № 14). Приложение № 14 се попълва и подписва от законния представител на кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) (с КЕП или сканирано във формат „pdf“ или „jpg“) и се прикачва към Формуляра за кандидатстване.

16. Когато кандидатът не е възложител по ЗОП/възлагането на дейностите не попада под обхвата на ПМС №80/2022 г., НФК определя следното „специфично правило“ за избор на изпълнител – когато е налице пазар за дадената стока или услуга, кандидатът задължително представя най-малко две съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата и подпис на оферента, подробна спецификация на стоките/описание на услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът задължително представя мотивирана обосновка за направения избор на оферта.

Съпоставими оферти са тези, отнасящи се до предлагане на еднотипна стока/еднотипна услуга.

Независими оферти са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

20. Писмо за потвърждение и/или официална кореспонденция с идентифицирани отворени пазари. Документите се прикачват към Формуляра за кандидатстване във формат „pdf“, „jpg“ или „rar“.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

  • ТАКСА в размер  ≥

1500

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

  • КОМИСИОННА  ≥

10

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

повече от 50 000 лева

bottom of page