top of page

Март-Април 2024

BG00-AHU-SSD-1-2024 -Самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, помощ 30 000 лв.
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ на процедурата: Средствата се отпускат за покриване на инвестиционни разходи, от учредяване до започване на самостоятелна дейност на лице с трайни увревдания в нообразувана от него фирма, която следва да се самоиздържа и да осигурява възнаграждение на лицето с ТЕЛК в рамките  на не по-малък от 3-годишен период, след инвестиционната дейност.


Общ размер на БФП по процедурата: 600 хлд лева.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект:  до  30 000 лева 

Интензитет на помощта:  до 100% 


Срок за изпълнение:  28 (двадесет и осем) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране на одобрен кандидат и включващ два етапа -Инвестиционен период до 4 месеца и Стартов период -24 месеца, след приключване на Инвестиционния период.


Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват единствено самостоятелно.

Обществено обсъждане до:

Активна от:

18.03.2024 г.

до

23.04.2024 г.

27.03.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Допустим кандидатит по процедурата е:

 1. Физическо лице с и над 50% степен на трайни увреждания;

 2. В решението на ТЕЛК/НЕЛК на кандидатстващото лице не трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани в Стартовия етап на проекта;

 3. Да има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на начинанието;

 4. Да няма регистрирани търговски дружества и да не участва като съдружници в други търговски дружества;

 5. Да не е ползвал преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта  и да не е бил финансиран по тази процедура до настоящата Сесия;

 6. Няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт които не е влязал в сила;

ВНИМАНИЕ

 • Ако лицето е в трудови/служебни правоотношения, след класиране на представеното от него конкурсно предложение е необходимо да декларира, че ще извършва трудова дейност единствено във връзка с неговото изпълнение;

 • Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, което ще бъде учредено с изпълнение на проекта е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи в него и в негов интерес;

 • Едноличният собственик осигурява своите доходи от функциониране на собственото си предприятие в изпълнение на задълженията си чрез самостоятелно извършване на основната(ите) дейност(и), записана(и) в ТР при учредяване на предприятието;

 • За нуждите на извършваната стопанска дейност едноличният собственик може да наема и други лица за осъществяване само на спомагателни, неуправленски, неопределящи профила на дейност на предприятието видове работи. Не се разрешава наемането на персонал, който да върши цялата дейност, записана в Търговския регистър, като за едноличния собственик се запазва само функцията на управляващ.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Дейностите, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение, се делят на две групи.

 • Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност, Продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.

 • (Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 24 месеца.


С реализацията на дейностите от първа група се подготвя извършването на дейностите от втора група. Изпълнението на инвестиционните дейности не може да носи печалба (доход) за предприятието. Предприятието трябва да получава печалба при изпълнение на дейностите от втора група, което е предпоставка за неговата ефективност и ефикасност.

Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за покриване само на еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група, които са:

 • компонент 1 - разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;

 • компонент 2 - разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;

 • компонент 4 - средства за начален оборотен капитал;

 • компонент 5 - разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс.

Средствата за реализация на проектните предложения се отпускат само при наличието на достатъчни писмено формулирани аргументи и доказателства, че с тяхна помощ се генерира устойчива печалба при осъществяване на дейностите от втора група.

РАЗХОДИ

Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за покриване само на еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група, които са:

 • компонент 1 - учредителни разходи на еднолично предприятие - в размер до такса за регистрация на ТР по тарифа на АВ;

Чл.15. (1) Със средствата по компонент 1 се покриват разходите за учредяване на ново предприятие, които включва такса, свързани с регистрацията в Търговския регистър.

(2) Отпусканите средства, не покриват вноската, дължима при учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно  Търговския закон, както и хонорарите за адвокати.

(3) Изработването на печат с наименованието на предприятието не се счита за разход, свързан с учредяване на предприятието.

 • компонент 2 - СМР разходи за създаване на здравословни и безопасни условия на труд -  в размер до 20% от исканите средства;

Със средствата по компонент 2 се покриват разходи за строително-монтажни работи, които не може да превишават 20% от исканите средства.

1. Средствата за СМР  се отпускат на кандидати, които са собственици на помещенията (постройката), където ще се извършват дейностите от втора група.

2. Ако кандидатът не е собственик, той представя предварителен договор със собственика на недвижимия имот с продължителност на ползването на имота не по-малка от 40 месеца и писмено съгласие от собственика за извършване на предвидените СМР. За изплащане на средствата за СМР след утвърждаване на конкурсното предложение, в АХУ се представя подписан договор между едноличното предприятие и собственика на недвижимия имот, в който се посочва начинът на признаване (възстановяване) на разходите за ремонт от страна на собственика на имота.

 • компонент 3 - средства за придобиване на оборудване;

Със средствата по компонент 3 може да се придобие оборудване и обзавеждане за разкриване на работно място за кандидатстващото лице с трайни увреждания.

1. Оборудване и обзавеждане, което е предназначено да подпомага кандидатстващото лице с трайни увреждания извън неговите трудови ангажименти, не се финансират.

2. Придобиваното оборудване и обзавеждане трябва да бъдат нови.

3. Със средствата по този компонент може да се придобие автомобил, само когато той представлява неразделна част от работното място на кандидата с трайни увреждания както е в случая с извършването на превози по занятие.

 • компонент 4 - средства за начален оборотен капитал - в размер до 15% от исканите средства;

Средствата по компонент 4 за осигуряване на стартов оборотен капитал за придобиване на материални запаси (материали и/или стоки) не може да превишават 15% от исканите средства.

Кандидатът задължително представя в конкурсното предложение спецификация на материалните запаси (материалите за производствени нужди, стоките за търговска дейност т.н.), които предстои да се придобият.

 • компонент 5 - обучителни разходи за краткосрочен квалификационен курс - в размер до 8% от исканото финансиране;

Финансовите средства по компонент 5 не може да бъдат повече от 8% от исканото финансиране.

Средствата  се използват за покриване на таксата за участие в краткосрочен квалификационен курс, имащ пряко отношение към ефективното и професионално извършване на дейностите от втора група.


ВНИМАНИЕ Не задължително да бъдат включвани всички компоненти с номера от 1 до 5. Можете да решите примерно да изпълните само Компонент 3 и да заявите искано финансиране в максимален размер до 30 000 лева единствено за ново фирмено оборудване.КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1. Документ, удостоверяващ наличието на трайно увреждане на кандидатстващото лице или на едноличния собственик на кандидатстващото предприятие

2. Автобиография на кандидата, придружена с подходящи документи (от лицензирани образователни и обучителни институции), доказващи квалификационни умения - дипломи, сертификати, удостоверения и др.

3. Минимум по три актуални оферти или други носители на обективна техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в бюджета на предложението. Офертите или другите носители на обективна техническа информация трябва да са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване и да са с валидност най-малкото 4 месеца след датата на кандидатстване;

4. Копие на предварителен договор за наем и писмено съгласие от собственика за извършване на предвидените строително-монтажни работи;

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

1750

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

7

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

Счетоводен пакет за 2г

повече от 50 000 лева

ЦЕНОВАТА СХЕМА включва ангажимент по услуга:

 • АБОНАМЕНТЕН СЧЕТОВОДЕН ДОГОВОР за 2 /две/ години с месечно възнаграждение в размер на 150 лева.

 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  годишна такса  от 300 лева.

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

1. Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с АХУ.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на Инвестиционния етап по проектното Ви предложение

bottom of page