top of page

Декември 2023-Март 2024

BG05SFPR002-1.012 - Устойчива заетост за хора в неравностойно положение
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

В оценка

ЦЕЛ на процедурата: Подкрепа за предприятията за интеграция/нови работни места/ на лица в неравностойно положение/ЛЦГ/* чрез субсидия на възнаграждения за 12- 24месеца на ЛЦГ и за менторите им, подкрепа за транспорт при заетост на ЛЦГ в друго населено място, както и специфична подкрепа за адаптиране на работни места за хора с увреждания.

СМР, оборудване и обзавеждане са допустими, ако работодателят осигурява работа за служителя с увреждания.


С приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в ЛЦГ за период от 50% от периода на субсидираната заетост.

* Лица в неравностойно положение/ЛЦГ/ са следните примерни групи лица:

 •  безработни или неактивни лица (определение в раздел <Дейности><Условия и Дефиниции>), 

 • хора с трайни увреждания с/над 50% ТЕЛК/НЕЛК,  

 • мигранти, 

 • малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите.

УСЛОВИЯ:

I. За целите на настоящата процедура следва да са задължително безработни или неактивни лица за период от минимум 4 седмици към момента на включване в дейности по одобрен проект.


II. УСЛОВИЕ  Устойчивост на заетостта на минимум 50% от новосъздадените/подкрепените работни места, за период от 50% от финансираната заетост, която е била субсидирана по време на проекта, като за лицата с трайни увреждания този период не може да бъде по-кратък от три месеца.


** Работодател - физическо/юридическо лице, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, т.е. с поне един действащ трудов договор към датата на кандидатстване и към датата на сключване на Договор за БФП.


Общ размер на БФП по процедурата: 100 млн лева, от които 7,9 млн лева са заделени за предприятията в "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на БФП/безвъзмездна финансова подкрепа/ за индивидуален проект: от 40 000 лева до 391 166 лева

* Подкрепата е в режим „минимална помощ“ (de minimis), в съответствие с Регламент 1407/2013г


Интензитет на помощта:  100%, не се изисква съ-финансиране от кандидатите.


Срок за изпълнение на одобрен проект: не се определя продължителност. Изпълнението на проектните дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

Обществено обсъждане до:

Активна от:

22.12.2023 г.

до

21.03.2024 г.

25.02.2024 г.

Подадени проекти:

471

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

1) „Работодател“ - физическо/юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател;

2) Да са лице със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

3) Да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

4) Да  разполагат с финансов капацитет.

При оценката на финансовия капацитет на кандидата ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс на организацията за 2022г., които са налични в НСИ. Когато кандидатът е новосъздадена през текущата година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година и да съдържа данни поне за 3 месеца, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура.

5) Да разполагат с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:

 • Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;

или

 • Кандидатът има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Дейност1. Наемане на лица от целевата група (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ) до 12-24 месеца

• до 12м. – за лица в неравностойно положение без трайни увреждания

• до 24 м. – за лица с трайни увреждания

Лицата се наемат по трудово правоотношение. Възстановяване на платените суми за възнаграждения и осигурителни вноски на работодател, на тримесечие по стандартна таблица за единица разход, при минимум 85% отработени дни за периода, в т.ч. дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск.

! Не е допустимо да се наемат лица, които са били заети при същия работодател или предприятията, с които работодателят образува „едно и също предприятие“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 през последните 12 месеца, до назначаването им.

Дейност2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите   за период до 6 м.

Дейност3. Осигуряване на транспорт за лицата от целевата група от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място, различно от местоживеенето му.

Дейност4. Адаптиране на работното място за новонаети лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.


РАЗХОДИ

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1.1. Разходи за възнаграждения на лица в неравностойно положение без трайни увреждания – до 12 м. (4 тримесечия)

1.2. Разходи за възнаграждения на лица с трайни увреждания - до 24 м. (8 тримесечия).

1.3. Разходи за възнаграждения на ментори - до 6 месеца.


Разходите за възнаграждение за наето лице, представител на целевите групи по процедурата, се възстановяват под формата на стандартна таблица за единица разход(линк) и се определят съгласно чл. 53 (1), буква (б) от Регламент 2021/1060 


ІІ. РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ

2.1. Надбавка за транспорт за лицата от целевата група

Дневната надбавка за транспорт е в размер на 7.00 лева и се възстановява за всеки отработен ден, когато адресът на месторабота е различен от населеното място по местоживеене на наетото лице. 


ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.

3.1. Разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване

Тези разходи са допустими ЕДИНСТВЕНО за изпълнението на дейност 4 с цел адаптирането на работно място за лица с трайни увреждания.


ІV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

4.1. Разходи за закупуване на нематериални активи

Тези разходи са допустими ЕДИНСТВЕНО за изпълнението на дейност 4 с цел адаптирането на работно място за лица с трайни увреждания

▪► Сборът на разходите 3.1. и 4.1. следва да не превишава 10% от размера на възнагражденията на наетите лица с трайни увреждания.


V. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

5.1. Разходи за СМР -  до 15% от размера на разходите за възнаграждения на лицата с трайни увреждания, наети по проекта


VІ. ЕДИННА СТАВКА - 10% от общата сума на преките разходи /Нашето възнаграждение за управление на проекта/


КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

 1. Декларации по образец на процедурата

 2. Счетоводен баланс за периода от регистрацията на кандидата до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата (индивидуален). Приложимо само за кандидати, които са новосъздадена организация през текущата 2023 година.

 3. Информация за пазарни цени (приложимо при наличието на Дейност 4)  по образец.

 4. Доказателства за единичните цени - оферти/принтскрийн, (приложимо при наличието на Дейност 4).   Следва да се приложат по 2 оферти/принтскрийна на цени от интернет от различни доставчици за всеки разход със сходни технически характеристики за съответния артикул/продукт/услуга.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

1980

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

10

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

За наши клиенти

повече от 50 000 лева

Със СХЕМА 1 или СХЕМА 2 ние ще изготвим за 15 дни Вашия проект/При оставащи 15 дни до крайния срок, активна е единствено СХЕМА 2 с такса в размер на посочения размер, увеличен с 75%/, като:

1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване,

·         Декларации,

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор за безвъзмездна финансова подкрепа.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта.

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане.

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение

bottom of page