top of page

Юни - Септември 2024

BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.


Общ размер на БФП по процедурата: 117,5 млн лева, от които 103,54 млн лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5/петте/ региона, без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект:  от  15 000 лева до 150 000 лева


Интензитет на помощта:  до 85 % .


Срок за изпълнение:  до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

Обществено обсъждане до:

7.03.2024 г.

Активна от:

31.05.2024 г.

до

16.09.2024 г.

1.07.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.;

3) Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заети лица.


5) Да отговарят на едно от следните изисквания /по подт. 5.1 до подт.5.3 /:

5.1) Да са семейно предприятие, съгласно следното определение, възприето за целите на процедурата:

- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението* на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,


* За целите на процедурата „физическо лице, участващо официално в управлението” на семейното предприятие e: физическото/ите лице/а, което/които представлява/т кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), както и физическите лица - членове на негови управителни и/или надзорни органи (ако има такива) съгласно вписването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

или

-  повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието,

или

-  повече от половината от капитала(собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.


„Роднинска връзка” за целите на горното определение за „семейно предприятие” е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (които са посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно: собственици/ лица, участващи в управлението/ лица, наети на трудов договор в предприятията), основани на брак, тези по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до трета степен, включително, както и роднинските връзки по сватовство - до втора степен, включително.


!! Не се считат за „семейни” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен търговец, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а, и/или едноличен/ни търговец/и.


И/ИЛИ

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:

 • Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 18.11, 18.12, 18.13, 18.14;

 • Възпроизвеждане на записани носители:  18.20;

 • Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19;

 • Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 58.21, 58.29;

 • Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 59.11, 59.12, 59.13, 59.14;

 • Звукозаписване и издаване на музика: 59.20; 

 • Създаване и излъчване на радиопрограми: 60.10;

 • Създаване и излъчване на телевизионни програми: 60.20;

 • Архитектурни и инженерни дейности : 71.11;

 • Рекламна дейност: 73.11;

 • Специализирани дейности в областта на дизайна:  74.10;

 • Дейности в областта на фотографията: 74.20;

 • Други образователни дейности: 85.52;

 • Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 90.01; 90.02; 90.03; 90.04;

 • Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 91.01;  91.02; 91.03;

И/ИЛИ

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци  е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.


По процедурата са допустими кандидати, които отговарят на поне едно от изискванията по подт. 5.1) до подт. 5.3), по-горе.


6) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2021, 2022 и 2023г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥  30 000 лева ≤ 1 800 000 лева 

 • Малко предприятие ≥  75 000 лева ≤ 7 200 000 лева

7) Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.  - приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 5.1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 5.2), по-горе,

ИЛИ

Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите - Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 5.3) по-горе.


ВНИМАНИЕ: Списък на ЗАНАЯТИТЕ, съгласно Приложение №1 към ЗЗ.

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.


Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);

3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;

3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);

3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);

3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).


Онлайн магазинът по Дейност 2 и ИКТ системите/модулите по Дейност 3, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

- готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

- персонализирани решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

- SaaS (Software as a service)*, когато е приложимо.

* Saas (Software as a service) е модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни са хоствани централно (напр. в облак) и са достъпни за потребителите чрез клиентска програма, обикновено с използване на уеб браузър през интернет.


Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).


ВАЖНО: Крайният резултат от изпълнението на незадължителните Дейности 2 и 3 се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на онлайн магазина и/или съответната ИКТ система/модул.


Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 ,3,4 не са задължителни и могат да бъдат включени в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

РАЗХОДИ

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1.1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)[*], представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

[*] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на придобиваните ДМА (както и на придобиваните инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, посочени в т. 1.2) са допустими само в случай, че са включени в общата стойност на съответния/те актив/и, инструмент/и, оборудване, посочен/и в раздел „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване. В случай че разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на активите/инструментите/оборудването са посочени на отделен бюджетен ред, същите ще бъдат премахнати от бюджета на проекта.

1.2) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)[**], представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

[**] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на придобиваните ДМА (както и на придобиваните инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, посочени в т. 1.2) са допустими само в случай, че са включени в общата стойност на съответния/те актив/и, инструмент/и, оборудване, посочен/и в раздел „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване. В случай че разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на активите/инструментите/оборудването са посочени на отделен бюджетен ред, същите ще бъдат премахнати от бюджета на проекта.

1.3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) -специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.


ВАЖНО: Кандидатите се задължават да не продават, преотстъпват и/или отдават под наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, за период от 3 (три) години от извършване на окончателното плащане по проекта.


2.1) Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа - не повече от 10 000 лева


3.1)Разходи за въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието по Дейност 3 - не повече от 15 000 лева


4.1) Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата- не повече от 3 000 лева

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Декларации от кандидат;

2) Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА) – попълнена по образец,  попълнена от нас, след представяне на документи по т.3

3) Оферта за всеки от предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА), с предложена цена[1].

Офертите са необходими за определяне на реалистичността на разходите за придобиване на ДМА и/или ДНА, заложени в бюджета на проекта. Към Формуляра за кандидатстване следва да се представи по една оферта за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена. В случаите на придобиване на софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва както описание на основните модули на актива, така и негови конкретни технически спецификации/параметри.

ВАЖНО: Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на ДМА/ДНА, съответстващи на минималните технически и/или функционални характеристики, посочени за съответния актив в Техническата спецификация, цена на актива и вид на валутата.


4) Счетоводна политика на кандидата,  изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която е виден определения стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (незадължителен документ).


5) Документи, удостоверяващи че кандидатът е семейно предприятие (приложими в случай 5.1):

- Удостоверение/я за съпруг/а и родствени връзки, издадено по реда на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението - за доказване на семейно положение и/или съществуващо родство по права и/или по съребрена линия,и (ако е приложимо):

- Удостоверение за сключен граждански брак, издадено съгласно Закона за гражданската регистрация, от което е видна датата на сключване на гражданския брак, (която съответно е и датата на възникване на родството по сватовство, ако е приложимо) – за доказване на роднински връзки, основани на брак и/или на родство по сватовство.


ВАЖНО: За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно физическите лица - собственици, лица, участващи в управлението и/или лица, наети на трудов договор в предприятието), основани на брак, тези по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до трета степен включително, както и роднинските връзки по сватовство - до втора степен, включително.КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

2990

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

5

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

ПО ДОГОВАРЯНЕ

повече от 50 000 лева

ЦЕНОВАТА СХЕМА включва такса по услуга написвване на проект:

 • авансово плащане в размер на 700 лева при подаване на проектно предложение 

 • при одобрение и сключване на договор с УО остатък до 2990 лева, които са  включени и поети от бюджета на проекта.

 • Комисионна в размер на 5% от БФП за изпълнениние при подаване на финален отчет по проекта.

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

1. Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор с УО.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на   проектното Ви предложение.

bottom of page