top of page

Март - Юни 2024

BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Предстояща

ЦЕЛ на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.


Общ размер на БФП по процедурата: 117,5 млн лева, от които 103,54 млн лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5/петте/ региона, без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект:  от  50 000 лева до 150 000 лева


Интензитет на помощта:  до 60% .


Срок за изпълнение:  до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощДопустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

Обществено обсъждане до:

7.03.2024 г.

Активна от:

28.03.2024 г.

до

28.05.2024 г.

18.03.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.

5) Да отговарят на едно от следните изисквания /по подт. 5.1) до подт.5.3)/:

5.1) Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата[1], в което:

- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка  И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.


Не се считат за „семейни предприятия”тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

И/ИЛИ

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:

 • Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 18.11, 18.12, 18.13, 18.14;

 • Възпроизвеждане на записани носители:  18.20;

 • Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19;

 • Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 58.21, 58.29;

 • Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 59.11, 59.12, 59.13, 59.14;

 • Звукозаписване и издаване на музика: 59.20;

 • Създаване и излъчване на радиопрограми: 60.10;

 • Създаване и излъчване на телевизионни програми: 60.20;

 • Архитектурни и инженерни дейности : 71.11;

 • Рекламна дейност: 73.11;

 • Специализирани дейности в областта на дизайна:  74.10;

 • Дейности в областта на фотографията: 74.20;

 • Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 90.01; 90.02; 90.03; 90.04;

 • Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 91.01;  91.02; 91.03;

И/ИЛИ

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.


6) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2020, 2021 и 2022г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥  50 000 лева

 • Малко предприятие ≥  75 000 лева

7) Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.  – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 5.1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 5.2), по-горе,

ИЛИ

Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите - Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 5.3) по-горе.


ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.


Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

ВАЖНО: Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 не е задължителна и може да бъде включена в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

РАЗХОДИ

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

2) Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

ВАЖНО: При придобиване на специализиран/и софтуер/и посредством разработването му/им, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. УО ще проследява както за наличието на крайния/те програмен/ни продукт/и, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието/ята (release notes).

4) Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа,  не трябва да надвишават 10 000 лв.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Декларации от кандидат и партньор(, ако е приложимо);

2) Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА) – попълнена по образец от нас, след представяне на документи по т.3

3) Оферта за всеки от предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА), с предложена цена[1].

Следва да се представи по една оферта за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена. В случаите на придобиване на софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва както описание на основните модули на актива, така и негови конкретни технически спецификации/параметри.

ВАЖНО: Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на ДМА/ДНА, съответстващи на минималните технически и/или функционални характеристики, посочени за съответния актив в Техническата спецификация, цена на актива и вид на валутата. Допълнително от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена, която също следва да е прикачена в ИСУН.

Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046. 

В случаите, когато в офертата не е упоменато дали цената е с включен ДДС, се счита:

- при оферта, издадена от български производител/доставчик - посочената стойност (цена) в офертата е с ДДС;

- при оферта, издадена от чуждестранен производител/доставчик - посочената стойност (цена) в офертата е без ДДС.


4) Счетоводна политика на кандидата,  изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която е виден определения стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (незадължителен документ).

5) Документи, удостоверяващи че кандидатът е семейно предприятие (приложими в случай 5.1):

- Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, издадено съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. - за доказване на семейно положение и съществуващо родство по права и съребрена линия (ако е приложимо за съответния кандидат);

- Удостоверение за наследници, издадено съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на лице общ родоначалник, чрез което може да се проследи съответната родствена връзка - за доказване на роднински връзки от друга степен (различни от връзките по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен - ако е приложимо за съответния кандидат);

- Удостоверение за сключен граждански брак,(ако е приложимо за съответния кандидат);

- За доказване на роднински връзки, основани на родство по сватовство (ако е приложимо), кандидатът следва да представи за всеки от съпрузите: Удостоверения за съпруг/а и родствени връзки и Удостоверение/я за наследници(Удостоверение/я за наследници се представя/т при необходимост от доказване на роднински връзки, които не са обхванати от Удостоверението за съпруг/а и родствени връзки).

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

1500

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

7

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

При планирана Дейност 2

повече от 50 000 лева

bottom of page