top of page

Март- Юни 2024

BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2)
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия. Инвестиционни помощи се предоставят само за нови съоръжения за съхранение. След като ЛСС започне своята работа, помощи не се предоставят. Помощите не зависят от производителността.


По настоящата процедура са допустими инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия (ВИ) с локални съоръжения за съхранение(ЛСС) с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.  


Общ размер на БФП и ЦЕЛ на процедурата:  Общият размер на безвъзмездното финансиране по Механизма за изпълнение на инвестиция C4.I6 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ е 663 432 375 лева. 


Максималният размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура (Покана 2) за подбор на предложения за:

  •  изграждането на минимум 940 MW ВИ в комбинация 

  • с минимум 200 MW батерии /ЛСС*/

е 427 544 438 лева.


* Инвестиционната помощ се предоставя само за нови ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) и за ЛСС („зад електромера“), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Инвестиционната помощ ще се предоставя само за ново оборудване за ЛСС.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект:  до  58 674 900 лева

Интензитет на помощта:  до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Допустимите разходи се отнасят само до ЛСС (компонента съхранение на комбинирания проект). Разходите за възстановим данък върху добавената стойност са недопустими разходи. 


Срок за изпълнение:  Инвестицията следва да се реализира (въведени в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ и ЛСС) най-късно до 31 март 2026 г.


Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват единствено самостоятелно.

Обществено обсъждане до:

Активна от:

14.03.2024 г.

до

12.06.2024 г.

20.05.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия.

В процедурата е допустимо участието на кандидати (производители с обекти с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW), които са сключили с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премии по см. на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката и/или са част от корпоративна група, в която има дружества, които са страна по такива договори.


ВНИМАНИЕ! Условие (1) Гаранция за участие

Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията


ВНИМАНИЕ! Условие (2) Гаранция за за добро изпълнение

При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.


Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:

(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.

(б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.

(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОПУСТИМ КАНДИДАТ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС или

Заяви ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

I. Допустимите предложения за изпълнение на проекти следва:

  • Да се изпълняват само на територията на Република България.

  • Да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.

II. Да имат постигнат следния етап на готовност на предложението:

Към момента на подаване на заявлението:

• Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);

и

• заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл. 26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.


III. Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW);

• да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;

• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).

ВАЖНО: Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ и на ЛСС, които се заявяват от кандидата във Формуляра за кандидатстване не могат да бъдат различни от инсталираните и въведени в експлоатация мощности. В тази връзка, кандидатът следва внимателно да определи и посочи минималната инсталирана мощност, която ще постигне при реализирането на инвестицията.


Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и ЛСС трябва да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа и въведени в експлоатация съгласно приложимото законодателство (ЗУТ) не по-късно от 31.03.2026 г. В случаите когато за комбинирания проект е необходимо да бъде получена лицензия за производство на електрическа енергия по ЗЕ, лицензията (съответно и решение на КЕВР за издаване на разрешение за започване на лицензионна дейност, ако е приложимо) трябва да бъде издадена и влязла в сила до 31.03.2026 г. Изискванията се отнасят и до двата компонента (производство и съхранение) на комбинирания проект.


РАЗХОДИ

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

В обхвата на допустимите разходи за изграждане на съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект могат да се включат:

1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;

5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.


Всички посочени по-горе разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданото ЛСС като компонент от комбиниран проект за нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1. Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1) /,ако е приложимо/;

2. Декларации по образец, подготвени от нас, в етапа на кандидатстване;

3. Проектна готовност за изпълнение на инвестицията

В зависимост от степента на проектна готовност за изпълнение на комбинираните проекти за изграждане на нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, „зад средствата за търговско измерване“ (зад електромера), включени в предложението, кандидатът следва да представи минимум следните документи:

а) влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);


б) заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.


в) идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност) - документите по б. в) се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Документите трябва да съдържат минимум следната информация, удостоверяваща обстоятелствата по т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточки 4) - 6) от настоящите Условия за кандидатстване, както следва:

− точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;

− инсталирана мощност за производство на енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), MW;

− инсталирана мощност на ЛСС, MW;

− капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, МWh.

инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

· минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);

· да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);

· ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).

· Площ в кв. м., на която ще се разположи/изгради ЛСС.


4. Банкова гаранция за участие

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

  • ТАКСА в размер  ≥

3990

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

  • КОМИСИОННА  ≥

7

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

ПО ДОГОВАРЯНЕ

повече от 50 000 лева

ЦЕНОВАТА СХЕМА включва ангажимент по група услуги по направления:

  • Подготовка и подаване на проектно предложение в ИСУН2020 в срока за кандидатстсване;

  • Подготовка на документи и отговор при подтъпил въпрос от Оценителната комисия;

  • Подготовка на документи за сключчване на Договор със СНД;

  • Съпорт в изпълнение на Дейности по предложението и подготовка на 1 брой Междинен Отчет и Финален отчет на ПИИ.

Избраната от Вас схема не влияе на качеството на услугите, които ще изпълним за Вас. Ние ще изготвим Вашия проект, като:

1. Формуляр за кандидатстване

·         Декларации

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор със СНД.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на Инвестиционния етап по проектното Ви предложение

bottom of page