top of page

Януари 2024-Май 2024

BG16RFPR001-1.001 - Разработване на иновации в предприятията
ОП НА ЕС.jpg

Статус за кандидатстване:

Активна

ЦЕЛ на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематични области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС 2021-2027):

 • “Информатика и ИКТ”;

 • “Мехатроника и микроелектроника”;

 • "Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

 • “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

 • “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”


Общ размер на БФП по процедурата: 127 млн лева, от които 105,41 млн лева са заделени за предприятията в "По-слабо развити региони", в състава на която са включени 5/петте/ региона, без Югозападен регион (ЮЗР), който попада в категорията "Регион в преход".


ВАЖНО! НАШИЯТ ОПИТ: 

Като дружество, иноватор с Новост в областта на креативните индустрии споделяме нашия опит с Вас: За да очаквате класиране по процедурата, не залагайте на случайността:

 1. Изгответе си ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВОСТ от ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО, услугата е бърза, изпълнява се до 10дни и цената е около 225лева. Прилагаме Ви нашето за пример

 2. Не залагайте на авторски права - Изгответе си схема, дизайн, алгоритъм, метод и проверете, доколко е нов - на национално/европейско/световно ниво.

 3. Разгледайте Електронния портал на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Размер на помощта за индивидуален проект:  от  50 000 лева до

 • Микро предприятия: 250 000 лева, но не повече от 100% от реализираните от кандидата СрНПП*2020-2022г

 • Mалки предприятия: 400 000 лева, но не повече от 60% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022г

 • Средни предприятия или Small Mid-Caps: 500 000 лева, но не повече от 25% от реализираните от кандидата СрНПП* 2020-2022

 • Големи предприятия,  ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП:  лева, но не повече от 10% от реализираните от кандидата СрНПП*2020-2022г

* СрНПП 2020-2022 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2020 г., 2021 г. и 2022г. на кандидата, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.


Интензитет на помощта:  25% - 60%, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.


Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Допустими партньори: По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

Обществено обсъждане до:

15.05.2023 г.

Активна от:

15.01.2024 г.

до

15.05.2024 г.

17.01.2024 г.

Подадени проекти:

ДОПУСТИМ КАНДИДАТ ЛИ СЪМ?

ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатите трябва да са:

1) Да са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г. в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥     80 000 лева

 • Малко предприятие ≥   200 000 лева

 • Средно предприятие и Small Mid-Caps ≥   800 000 лева

 • Голямо предприятие ≥  3 000 000 лева

4) Кандидати, които са големи предприятия могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.


ДЕЙНОСТИ

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ

ЕЛЕМЕНТ А (задължителен):

1. Дейност 1 по Елемент А- Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).

2. Дейност 2 по Елемент А - Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.


ВАЖНО: Във връзка с изпълнението на допустимите дейности по Елемент А кандидатите/партньорите могат да наемат на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал* , който ще участва пряко в дейностите за разработване на иновацията.

* виж дефиниция в <Дефеници> Приложение 14 към Условията за кандидатстване.

ЕЛЕМЕНТ Б:

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Дейността включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост (или от адвокат, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели), дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално, европейско и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.


Допълнително, в случай че бенефициентът се е възползвал от увеличаване на интензитета, поемайки ангажимент резултатите от проекта да се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри, безплатен софтуер или софтуер с отворен код, заедно с финалния си отчет следва да представи доказателства, че е изпълнил/предприел действия да изпълни посоченото обстоятелство. При непредставянето им, интензитетът на помощта ще бъде коригиран и от бенефициента ще бъде изискано възстановяване на част от получените средства.


▪►ВИЖ Допустим проект в таб  <Условия и дефиниции>

РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А (задължителен):

1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

ВАЖНО: Възнагражденията персонала по проекта се формират като на единичен разход*  за почасов труд от 31лв/час за лицата**, наети единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

* Единичният разход е брутна заплата + осигурителните вноски за сметка на работодателя.

** Лицата, за които са предвидени разходи за възнаграждения в бюджета на индивидуалните проекти могат да участват в екипа само на един кандидат или само на един партньор.


2) Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А)


3) Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.


4) Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията-допустими само за кандидати:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лицa;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията;

ВАЖНО: В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО, само от предприятие-кандидат се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4, буква б), по-горе).


ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент/лиценз/протокол/ръководство или друг относим документ във връзка с разработената иновация, издаден/о от съответния доставчик на услугата.


5) Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.


ЕЛЕМЕНТ Б

1) Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв., включващи:

-  разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

-  разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

-  разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

ВАЖНО: В случай че резултатът от извършените в рамките на проекта дейности/разходи представлява ДА /дълготраен актив/, кандидатите/партньорите имат ангажимента да го заприходят като такъв. Посоченото е приложимо и по отношение на резултатите, които са били обект на външна услуга.

Кандидатите/партньорите нямат право да продават, преотстъпват и/или дават под наем на трети лица тези ДА за период от пет години от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП. 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ?

1) Декларации от кандидат и партньор(, ако е приложимо);

2) Документи, доказващи наличието на права по интелектуална собственост, по отношение на които кандидатът е първоначален заявител (вписан в заявлението за издаване на патент) – издаден патент за изобретение или издадено свидетелство за регистрация на полезен модел, придружен от:

ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРАВЕН  СТАТУС, издадено от Патентно ведомство на Република България, от което са видни валидността на документа, както и първоначалният заявител на издаден патент за изобретение или първоначалният заявител на свидетелство за полезен модел (съгласно код 71, вписан в заявлението за издаване на патент/полезен модел) от Международно признати кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД кодове на патенти). Проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство на Република България или извлечение от Електронен регистър на Патентно ведомство на Република България, от което са видни валидността на документа, както и изобретателят (съгласно код 72 от Международно признати кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД кодове на патенти).

Или

• Аналогичен документ, издаден от еквивалентна организация в съответната държава, задължително придружен от превод на български език, от който да са видни валидността на документа, както и първоначалният заявител на издаден патент за изобретение или първоначалният заявител на свидетелство за полезен модел (съгласно код 71,вписан в заявлението за издаване на патент/полезен модел) от Международно признати кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД кодове на патенти). Аналогичен документ, издаден от еквивалента организация в съответната държава или извлечение от аналогичен регистър на еквивалента организация в съответната държава, от който са видни валидността на документа, както и изобретателят (съгласно код 72 от Международно признати кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД кодове на патенти).

Документът ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРАВЕН СТАТУС, база за оценка по критерии II. 7. “Опит на кандидата в иновационни дейности” от Критериите за техническа и финансова оценка.

Kогато документите са издадени от Патентно ведомство на Република България и в рамките на съответното поле от раздел „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване е посочена изискуемата информация (рег. номер, номер на заявка, наименование на изобретението, данни за лицензионния договор и др.), оценката по критерия се извършва въз основа на служебна проверка от страна на Оценителната комисия.

КАКВО ЩЕ ВИ СТРУВА?

Стараем се да сме максимално адаптивни и синхронизирани с Вашите потребности и да отговорим максимално адекватно на пазара и възможностите на всеки отделен клиент.

Предлагаме Ви ценова схема за  възнаграждението, което ще ни заплатите за съвместната ни работа по кандидатстване, договаряне и изпълнение на одобрен проект, с базови параметри:

ЦЕНОВА СХЕМА

 • ТАКСА в размер  ≥

3520

лева

 дължима 5/пет/ работни дни след входиране на проекта в ИСМ-ИСУН 2020 

 и​

 • КОМИСИОННА  ≥

5

% от помощта, не

 платима до подаване на Финален отчет за изпълнение на проектното предложение.

повече от 50 000 лева

Със СХЕМА 1 или СХЕМА 2 ние ще изготвим за 15 дни Вашия проект, като:

1. Ще заявим създаването на профил в ИСУН 2020, ако е приложило, т.е.  нямате ваш такъв. Ще проверим допустимостта на предприятието по Условията по процедурата и ще изчислим Вашите прогнозни точки по критериите за допустимост.

2. Ще изготвим, готови за подпис:

·         Формуляр за кандидатстване,

·         Декларации,

·         Ще изготвим бюджет, съгласно условията

3. Ще подготвим документи за подписване на Договор за безвъзмездна финансова подкрепа.

4. Ще ви съпортваме при изпълнение на дейностите по проекта.

5. Ще подготвим документи за процедура/и за избор на изпълнител/и на дейности по проекта.

6. Ще изпълним счетоводно отчитане в независима база създадена за нуждите на проектното отчитане.

7. Ще изготвим и подадем Финален Отчет при приключване на изпълнение на проектното Ви предложение.

При оставащи до 15 дни до крайния срок за кандидатстване, активна е единствено СХЕМА 2 с такса, увеличена с 50% от посочения размер.

bottom of page