Андолито Консулт България ЕООД

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

НОВИНИ:

 

10.10.2019 

На 9.10.2019 приключи оценка в Етап I - Административно съответствие на проекти, подадени в рамките на Сесия I nо схема МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ на Норвежкия Финансов механизъм.

26,7,2019

УО на ОПИК обяви процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ с  краен срок до 26.10.2019г. Описание на процедурата можете да изтеглите от меню < БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ>

26.7.2019

УО на ОП РЧР публикува изменение в Условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС” за стартиращи предприемачи, които засягат основно социалните предприятия и подписване на Декларация от пълномощници, в случай че проекта се подава от пълномощник.

Публикувахме линк към процедурата в ИСУН 2020 в меню <ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО> Натисни тук 

 

poster-010-ver01.jpg

Новият програмен период обхваща от 2021г до 2027г, в който ще бъдат разпределени 9 484 млн. Евро, в 5(пет) тематични приоритета + технически капацитет(служебно 10%). Средствата са на ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния Фонди и с Решение № 335/7.6.2019 е одобрено индикативното им разпределение по ОП на ЕС. Натисни тук за Решение 335 и Приложение 1

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук