ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

ПОМОЩ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

 към 9:30 ч. на 28.05.2020

  • подадени проекти 25 145 броя

  • Обща стойност на подадените проекти 

   205 457 539.08 лв.

  • одобрени  0 броя    отхвърлени 0 броя

Процедура BG16RFOP002-2.073

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

към 12:45 ч. на 20.05.2020

  • подадени проекти 77 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      370 526.41 лв.

  • одобрени  броя  отхвърлени 14 броя

Процедура BG05M9OP001-1.054

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

22.05.2020

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от 22.05.2020 до 29.05.2020 г.

Бюджетът на процедурата е 156 милиона лева

 

16.05.2020

ОТНОСНО СЪОБЩЕНИЕ, НА УО НА ОПИК, ЧЕ НЕ СЕ УЗИСКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ОСВЕН ПАКЕТИ ДЕКЛАРАЦИИ 

Не се изисква официално от кандидата УДОСТОВЕТЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ПО СЕДАЛИЩЕ НА КАНДИДАТА, но УО на ОПИК не разполага с техническият капацитет да изготви служебно тази справка и ще забави подалите кандидати, без приложен документ. НАШАТА ПРЕПОРЪКА Е ПРИЛОЖЕТО УДОСТОВЕРЕНИЕТО НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ!!!

За да не изпаднете в ситуация, че сте подали по-рано от съседа, който е приложил Удостоверние от Община П-в, МДТ П-в и той е получава помощ преди Вас.

15.05.2020

АКТИВНА Е ВТОРА СЕСИЯ за финансова помощ на българските творци и артисти, осъществяващи дейността си като свободни професии в областта на културата и изкуствата по програма СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ.  Срока за подаване на документи е 14.5.2020 до 26.5.2020г

АКТИВНИ до мес. Юни 2020 си и програми за финансиране на българското изкуство КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ДЕБЮТИ 

15.05.2020

На обществено обсъждане до 19.05.2020г е процедура BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия.

 

15.05.2020

ВАЖНО!!!

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ПРЕДВИЖДА ДА ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

​Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png