ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

ПОМОЩ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

 към 10:30 ч. на 20.07.2020

  • подадени проекти 27 619 броя

  • Обща стойност:   225 266 233,62 лв.

  • приключила оценка  на проекти с номера в диапазона 6000-7000

  • получили подкрепа 1985 предприятия  с договорена сума от 16 742 379.48 лв.

Процедура BG16RFOP002-2.073

Бюджет: 193 мил. BGN

Остатък:

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към 10:30ч. на 14.7.2020

  • подадени проекти 297 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      41 893 821.36 лв.

  • одобрени  броя  отхвърлени 0 броя

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

20.7.2020

Публикувахме страница в помощ на изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 за микро и малки предприятия на ОПИК. Натисни тук 

 

10.7.2020

Днес, 10.7.2020 г УО на ОПИК обяви за активна процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с краен срок до 24.08.2020г.

9.7.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с реф.№ BG16RFOP002-2.073-5001 - BG16RFOP002-2.073-6000.

Подписани са договори на проекти от BG16RFOP002-2.073-2001 - BG16RFOP002-2.073-3000 и започва изплащане на безвъзмездната помощ по публикуван Списък.

7.7.2020

Активни от 2.07.2020г. са две процедури на ОП РЧР 2014-2020 за субсидирана заетост, насочени приоритетно към сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ и "Транспорт", адмистрирани от АЗ и ДБТ. С условията можете да се запознаете тук.

 

3.7.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с реф.№ BG16RFOP002-2.073-4000 - BG16RFOP002-2.073-5000. Обобрени са 540 проекта за обща сума на БФП в размер на 4 475 031,67 лева.

1.7.2020

УО на ОПИК публикува резултати от оценката на проекти с реф.№ BG16RFOP002-2.073-3000 - BG16RFOP002-2.073-4000 запазва се тренда: одобрени за финансиране са 848 проекта на стойност от 7 062 582,68 лева, 12 оттеглени и отхвърлени 140 проекта.

До тук резултатът е 882 предприятия получават подкрепа и договорените средства са в размер на 7 362 978.67лева.

30.6.2020

На 29.6.2020г АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД депозира пред УО на ОПИК и пред г-н Томислав Дончев-Заместник Минисър Председател своя коментар и искане за отмяна на обявяване на процедура, предложена за повторно обществено обсъждане, а именно процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. ПИСМО КОМЕНТАР/ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА е изпратено в рамките на обявения период на обсъждане до 29.6.2020г.

Очакваме УО на ОПИК днес,30.6.2020г, да ни изпрати входящ номер на писмото.

Писмото ни можете да прочетете тук.

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД

Вашият верен помощник в схемите за финансиране на всяко бизнес начинание

Go to link